Traffy ITS Cast ตอนที่ 14

QR code for MP3
  • Smart Highway : ถนนเท่ๆ ในเนเธอร์แลนด์
  • Starry Night Bikeway : ทางจักรยานเรืองแสง
  • Drivebot: ITS Gadget  ของไทยบน Indiegogo –Crowdfunding ระดับโลก
  • Solar Road : ถนนผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 14