Traffy in Android

Android Application ที่นำ Traffy API ไปใช้ Traffroid by tsadvanced Traffroid เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในมือของท่าน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถดูข่าวสารการจราจรต่างๆใกล้ตัวของท่านในมุมมองบนแผนที่ รวมไปถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิด สภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร และระดับน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Traffy ของ NECTEC และสำนักระบายน้ำของกทม. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://traffroid.tsadvanced.com market link TVIS by NECTEC TVIS : Traffic Voice Information Service tvis เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ โดยดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆแบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง cctv เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่างๆ เช่น กทม กรมทางหลวง ระดับน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น market link ThaiFlood Report by Nuttakit … Continue reading Traffy in Android