ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ผู้จัดอบรม Traffy APIs Workshop for Developers มีประกาศแจ้งให้ทราบ ดังนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ผู้จัดจึงทำการขยายขนาดการอบรมจาก 30 ที่นั่ง เป็น 60 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) มาเอง พร้อมลงโปรแกรม Appserv วิธีลงโปรแกรม Appserv ยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://spreadsheets8.google.com/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dGRHRzJiNWRzSGJ4QnRFMTJDb3JHbXc6MQ#gid=0 ตารางอบรมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 08.30 น. – 09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09.00 น. – 09.45 น.            บรรยายภาพรวมของโครงการ Traffy: อดีต ปัจจุบันและอนาคต 09.45 น. – 10.30 น.   … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม