ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

ดร. วสันต์  ภัทรอธิคม Google_Scholar_logo AS-267458164789257@1440778403888_llinkin

wasan@nectec.or.th

– Ph.D. in Information Science
– M.S. in Telecommunications
– Master in Business Administration
– Bachelor in Computer Engineering
– Intelligent Transportation Systems
– Computer Networks and Telecommunications
ดร. มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม Google_Scholar_logo AS-267458164789257@1440778403888_lms@nectec.or.th – Ph.D. in Information Science
– M.Sc. in Information Technology
– M.Eng. in Survey Engineering
– B.Eng in Survey Engineering

– Intelligent Transportation Systems
– Global Navigation Satellite Systems
– Geographic Information Systems
– Photogrammetry and Remote Sensing
– Machine Learning
– Digital Map
– ISO standards: Geo-informatics (ISO TC211) and ITS (ISO TC204)

นายณพงศ์  วาณิชยพงศ์Google_Scholar_logo

napong.wanichayapong@nectec.or.th

– B.S. in Computer Science – Data Mining
– Information Retrieval
– Network Programming
นางสุภรณ์  เหมือนหนูlinkin

suporn.muannou@nectec.or.th

– M.Eng in Electrical Engineering
– B.Ind. in  Industrial   Technology
– Embedded System and Control
– Fuel control system for vehicles
นายวัชร  ฟุ้งวัชรากรGoogle_Scholar_logo  AS-267458164789257@1440778403888_llinkin

wachara.fungwacharakorn@nectec.or.th

– M.Eng in Computer Engineering
– B.Eng in Computer Engineering
– Artificial Intelligence
– Data Mining
นายสิปปกรณ์  ไข่มุกด์

sippakorn.khaimook@nectec.or.th

– M.S. in Information Network and Computer Security
– B.Eng in Electrical Engineering
– Network Programming
– Data Science
– Network Security
นายนพพล  กีรติวรนันท์

nopphon.keerativoranan@nectec.or.th

– M.S. in Electrical Engineering and Computer Engineering
– B.Eng in Electrical Engineering
– Python programming
– Indoor location-based service
นายอรรถพล  ก้อมมังกร

attapon.kommangkorn@nectec.or.th

– B.S. in Computer Science – Android Programming

 

ติดต่อสอบถาม

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Email: wasan@nectec.or.th Tel: 02-564-6900 ต่อ 2626

National Electronics and Computer Techbnology Center 112 Thailand Science Park Phaholyothin Road, Klong 1 Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

ทีมงานในอดีต http://info.traffy.in.th/about/alumni/