นวัตกรรมที่บริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensors) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการเปลี่ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
  • ช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น
  • ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ทำให้สามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งขณะนี้ มีให้ใช้งาน 2 ระบบ ได้แก่

  • Traffy Fondue : แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียน และติดตามปัญหาเมือง
  • Traffy Waste : ระบบบริหารการจัดเก็บขยะ
https://docs.google.com/presentation/d/1SUz_6tXeVWsW9ackWMqfhBkot9xAQHtZDNfKIet9-44/