วิสัยทัศน์ (Vision)

งานวิจัยด้านการจราจรและขนส่งที่ใช้ได้จริง

พันธกิจ (Mission)

พัฒนางานวิจัยด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

งานวิจัยในปัจจุบัน

  1. โครงการระบุตำแหน่ง คาดการณ์เวลาเข้าป้าย การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับของรถโดยสารประจำทาง
  2. โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมความแม่นยำสูงระดับ 1 เมตร เพื่อติดตามยานพาหนะในการเดินทาง ขนส่งและจราจร
  3. โครงการวางแผนเพื่อบริหารจัดเก็บขยะด้วย Smart Sensors ในจังหวัดภูเก็ต
  4. โครงการระบุและจัดลำดับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
  5. ศูนย์ข้อมูลอุบัติการณ์ (Incidents) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์
  6. ศูนย์รับฝากและวิเคราะห์ข้อมูลติดตามการเดินทางของยานพาหนะ

ติดต่อ

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ: ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 
อีเมล์: traffyteam@gmail.comโทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2622
เว็บไซต์: http://its.traffy.in.th