ข้อมูลจราจรของถนนในรูปแบบแผนที่ โดยใช้เส้นสีแสดงระดับความติดขัดของถน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

  • สีแดง แทนระดับของความติดขัด ติดขัด
  • สีเหลือง แทนระดับของความติดขัด หนาแน่น
  • สีเขียว แทนระดับของความติดขัด คล่องตัว

โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งหมด 9 ส่วน ดังนี้