Traffy on web 2010

ระบบรายงานสภาพจราจรผ่านทางเว็บไซต์

Traffy on Web 2010

Traffy เป็นระบบรายงานสภาพจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบนแผนที่ Google Map ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เพราะเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้จำนวนมาก โดยแสดงในรูปแบบของแผนที่ เส้นสี ภาพถ่าย กราฟสถิติ และข้อความ เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเข้าถึงสภาพจราจรได้อย่างครบถ้วน ระบบ Traffy ได้ข้อมูลสภาพจราจรจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เช่น ป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV), ข้อมูลจากตำรวจทางหลวง, ข้อมูลจากตำรวจจราจร และอาสาสมัครบนท้องถนนที่ต้องแบ่งบันข้อมูล ทำให้การประมวลผลและรายงานเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนั้น ระบบ Traffy ยังได้เพิ่มความสามารถที่ช่วยวางแผนการเดินทางแก่ผู้ใช้งาน อาทิเช่น ระบบทำนายสภาพจราจรล่วงหน้าโดยสามารถทำนายสภาพจราจรล่วงหน้าได้ 10 และ 30 นาที, ระบบช่วยค้นหาสถานที่, และระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้น ทางไม่ต้องหลงทางอีกต่อไป

บริการของ Web Traffy

  • แผนที่
  • ข้อมูลจราจร
  • ทำนายสภาพจราจร
  • แนะนำเส้นทางการเดินทาง
  • ข้อมูลข่าวสารการจราจร
  • ป้ายจราจรอัจฉริยะ
  • ภาพจากกล้าง CCTV