Traffy Social Eye Indy – Introduction 2/2

  • วิธีการใช้งานเบื้องต้น
ปรับความถี่การถ่ายภาพ
  1. ปรับความถี่การกายภาพ (ถ่ายภาพทุกๆ 1 นาที ถึง 5 นาที)

    ปุ่มควบคุมการถ่ายภาพ
  2. กดปุ่มถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปและส่งข้อมูลทีละภาพ
    กดปุ่มเริ่ม เพื่อถ่ายรูปโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ตั้งไว้จากข้อ 1
    กดปุ่มหยุด เพื่อหยุดการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

    ปุ่มซ่อน
  3. กดปุ่มซ่อน เพื่อซ่อนโปรแกรม
  • การตั้งค่าเบื้องต้น
ปุ่มตั้งค่าการทำงาน
  1. กดปุ่มตั้งค่าการทำงานเพื่อตั้งค่าโปรแกรม

    หน้าจอตั้งค่าการทำงาน
  2. ในหน้าจอตั้งค่าการทำงาน สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ที่ถ่ายรูป, เปลี่ยนขนาดรูปที่ถ่าย, เปลี่ยนภาษา, เปลี่ยนรูปประจำตัวและกำหนดตำแหน่งของกล้องได้
    หมายเหตุ ตำแหน่งไฟล์ที่ถ่ายรูป คือตำแหน่งที่เก็บรูปชั่วคราว เมื่อส่งรูปเข้าสู่ระบบ Traffy Social Eye แล้ว รูปจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

    ปุ่มแก้ไขข้อความในหน้าจอหลัก
  3. ในหน้าจอหลักสามารถกดปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความได้ทันที

    แก้ไขข้อความ
  4. เมื่อกรอกข้อความที่ต้องการใหม่เสร็จ กดปุ่มตกลง

    เปลี่ยนรูปประจำตัว
  5. กดที่รูปประจำตัวเพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว โดยการกด Browse เพื่อเลือกรูปใหม่ และกดตกลง

    หน้าจอหลักหลังเปลี่ยนข้อความและรูปประจำตัว

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s